1. requesicje.

  “我的”leub“我们” Bacharach.
  “grupa” Bacharach.
  “dpo” dpo @ mybacharach.com.
  “ty”lub“perfje” Klient,Dostawca,Pracownik
  “器官upoważniający” Biuro Komisarza DS。InformAcji(Wielka Brytania)Biuro Komisarza DS。InformAcji(Irlandia)
 2. jak wykorzystujemy puteje dane Osobowe

  十次追逐ma na celu poinformowaniecię,jakbędziemydbaćo twebe dane Osobowe。Obejmuje至To,Co Nam OSobieMówisz,CzegoSiëOtobiedowiadujemy oraz Informacje Otrzymane Przez Innych。十大追逐武雅尼亚,Jak到Robimy,InformujeCięo ofich prawach doprywatnościoraz o tym,jak prawociùchroni。Podlegacięgłejweryfikacji。Pureje DaneBędąPRZEZ NAS PRZECHOWYWANE IBęDZIEMY:

  • dbaj obezpieczeństwo我prywatnośćswoich danych。
  • Nie Sprzedawaj Swoich Danych。
 3. Jak PrawoCińChroni

  MoëemyWykorzystywaïdaneOsobowe,O Ile Istnieje Ku Temu UzasadnionyPowód。Obejmuje到Udostępnianiego innym。prawidłowepowdodyobejmujō:

  • abywypełniəumowęztobą。
  • Kiedy Jest到obowiązekawny。
  • KiedyLeży到W Uzasadnionym Interesie。
  • KiedyWyraëaszna tozgodō。

  Uzasadniony InteresWystępujeWTEDY,GDY ISTNIEJE Biznesowy Lub HandlowyPowód,AbyWykorzystańPutjeInformacje。Ale Nawet WTEDY NIEMOżE到BYIEN NIESPRAWIEDLIWE SPRZECZNE Z TYM,CO JEST DLA CIEBIE DOBRE I NAJLEPSZE。jeśliwoparciu o uzasadniony interes,poinformujemycię,co to jest。MoëemyWykorzystywaćpyjedane Osobowe Wnastępujīcychcelach:

  Wykorzystanie Danych Osobowych. 纳西兹权威 Nasze Uzasadnione交流
  Przestrzeganieprzepisówiigarmacji,Którenasdotyczą NaszObowićzekAwawny. przestrzeganieprzepisów
  Wyceny,Zamówienia,Fakturowanie Wypełnianieumów abyświadczyćpaństwunaszeusługii我aktualizowaćnasze重新安排
  Odpowiadaj na skargi我Starajsięjerozwiązaȱ Zadowolenie Klienta Abyświadczyćci naszeusługi
  Zarządzajryzykiemdla nas i naszychklientów Wypełnianieumów Przestrzegajprzepisów,świadczymyciusługi,zarządzaniepracownikami
  Skontaktujsięztobąw celu Uzyskania Informacji O Produktach IUsługach RozwójBiznesu,RealizacjaKontraktów Abyświadczyćci naszeusługi
  Opracuj Nowe Produkty IUhługi ciągłedoskonalenie Abyświadczyćci naszeusługi
  Zarzędzajnaszymi dostawcami. Wypełnianieumów abyświadczyćpaństwunaszeusługii我aktualizowaćnasze重新安排
  Zarzędzaj纳斯兹伊威普拉克省尼斯 NaszObowićzekPrawny,SatysfakcjaPracowników Przestrzegajprzepisów,satysfakcjapracowników
 4. Jeślizdecydujeszsięniepodawaćnam danych Osobowych

  byćemożebędziemymusieligromadzić丹丹oSobowe Zgodnie z Prawem Lub Zgodnie Z Warundami umowy zTobą。jeślizdecydujeszsięniepodawaćnam tych danych owsobowych,može到opónićlubuniemożliwićnamwypełnienienaszychzobowiązaȱ。Moëe到równieżoznaczać,żeniemożemywykonaćoczekiwancch przezciebieuług。Wszelkie Zbieranie Danych,KtóreJestopcjonalne,ZostanieWyjağnioneWMiejscuIchGromadzenia。

 5. Grupy Danych Osobowych.

  używamywieluróżnychrodzajówdanych overobowych。Sąpogrupowanejakponiżej。niektóremogącięniedotyczyć。

  Rodzaj danych Osobowych. Opis.
  beacoralny. W JakiSposóbWChodziszW Interakcje Z Innymi Osobami,BęDąCPRZEZNAS Zatrudnionym LubKorzystaJąCZWłasności(Tylko Pracownicy)。
  komunikacja. Czego DowiadujemySięOTobieZ电子邮件,Rozmówiebezpośredniegokontaktu。
  Zgoda. Wszelkie Uprannienia,Zgody Lub Properlencje,Którenudzielasz。
  kontakt. gdzie mieszkasz i jaksięskontaktowaćztobąlubnajbliższąrodziną。
  umowny. Czego oczekujemy od ciebie i ty od nas。
  Dane dokumentalne. InformAcje O Tobie PrzechowyWane Wokumentach WRóżnychFormalach Lub W Ich Kopiach,NP。Paszport Lub Prawo Jazdy(W Stosownych Przypadkach)。
  budżetowy. Dane Konta,Płace,埃米特库拉,威达茨基(JEśliDotyczy)。
  identyfikator krajowy. 数号Lub Kod Nadany Ci PrzezRzīdw celu zidentyfikowania fulbejejooby。
  Otwarte Dane我重新安静的Publiczne szczegółowefiginaljeo tobie,któreznajdująsięw publicznych rejestrach orazfigurecje o tobie,któresąpowszechniedostəpne,np。w etternecie。
  związkimiędzyludzkie. Bliski Krewny i OnneZwiëzki。
  specjalne teny danych. Prawo i Inne CargacjeTraktujýniektóredaneOsobowe JakoSzczególne。Będziemygromadzićiwykorzystywaćte rodzaje danych tylko wtedy,gde wymaga tego prawo:

  • Pochodzenie Rasowe Lub Etniczne
  • Prizekonania religijne lub filozoficzne
  • Dane Genetyczne I BiomomryCzne
  • Dane Zdrowotne,W TymPłeć
  • Skazania我przestępstwakarne
  Techniczny. Szczegółydotyczącenaszychurządzzeńi technologii,zKtórychkorzystasz。
 6. SkądZbieramy Dane Osobowe

  MoëemyGroMadzić2JEDANEOSOBOWE Zróżnychźródeł:

  • Dane,Którenamprizkazujesz
  • Podczas Korzystania Z Naszych Sieci,W Tym Witryn Internetowych我是Poczty电子邮件
  • Podczas Korzystania Z NaszychUrządzzeńMobilnych
  • Informacje Uzyskane ZMediówSpołecznoğciowych,źródełpueplyznychlubOrganówrzędowych/constorówścigania
  • klientów
  • Nasi Pracownicy.
 7. KomuUdostīpniamy两牛丹奥诺瓦

  Możemyudostępniaćpyjedane Osobowe:

  • AgencjeRzīdowe/组织śśś,有机稳定jne i inne组有机
  • SpółkiWchodząceWSSKADGRUPY LUB Z KTRORYMI GRUPA MA WSPONLNEPRZEDSIęwzięcieLUBumowę,zktórąwspółpracuje
  • Componentacje,KtóreCięPrzedstawiają
  • Firmy,KtóreCięPrzedstawiamy
  • Firmy,ZKtórymipoprosisz Nas Oudostępnienieponich danych
  • GrupaMožeZdecydowaćosprzedaży,przeniesieniu lubpołęczeniuczęściswojejdziałalnościlubaktywów。GrupaMožeRównieżdążyćdoprzejīciainnych公司leub fuzji z nimi。w trakcie takiego procesu grupamożeudostəpniaćpyjedane Innym斯特兰语。Grupa Zrobi到Tylko WTEDY,GDY ZgodziSićnazachowaniebezpieczeństwaiprywatnościponich danych。
  • jeślinastąpizmiana w glupie,inne strymogąwykorzystywaìpukjedane w taki samsposób,jakokrežlonow niniejszym zawiadomieniu
 8. Wysyłaniedanych w Ramach Naszej Globalnej Operacji

  JesteśmyOrmsacjąglobalnąiebędziemyudostępniaćfiginaljewyłęczniekrajomspoza twyjego miejsca zamieszkania:

  • Postępujzgodnie z instrukcjami
  • przestrzegajobowiązkutrawnego.
  • Włęczinne sekcje Grupy,AbyZarzędzać

  JeśliPrzekażemyFigetacjePozaWOóJKRAJ,UpewnimySië,żeSą一克拉尼·赫索·斯·斯·赫卡,Jak Gdyby Byboywane WeWłasnymkraju。Uōyjemyco najmniej jednego z tychzabezpieczeń:

  • Przenieś去kraju,wktórymobowiązująprzepisydotyczęceprywatności,którezapewniająkakąsamąochrōjak putje
  • Zawrzyj umow zodbiorcō,co oznacza,żeusichronićjìzgodnieztymi sammi standardami,co puteje
  • Prizekażje组织joom,któresączęciątarczyprywatności。To Ramy,KtóreWyznaczają标准化普罗奇诺śśDla danychPrzesyłancychmiędzy美国A krajami Ue。zapewnia,żete标准的sąpodobne do tych,któresąstosowane w ue。
 9. JakDługobędziemyprzechowywaćpyjedane Osobowe

  Dane OsoboweOsóbniezatrudnionychprzez nasbędąprzechowywane przez okres wymagany dowypełnieniazobowiązańumownychi takdługo,jak istnieje uzasadnionypowód,abyjezachować。MetodyProzeglądu,Zmian,Poprawiania Lub Usuwania Zgody Opisano W Punktach 10 - 14. Dane Osobowe NaszychPracownikówBędąPrzechowywaneWaneTakDługo,JakBědąPrzeznieni。宝Ustaniu stosunku Pracy Twoje DaneMogąbyćprzechowywane do 5 lat lubdłuřej,ježlijestto grawnezobowiązanedo tego z jednego zPoniższychpowodów:

  • AbyOdpowiedziećna wszelkie pytania lub skargi
  • AbyPokazaë,żebyłeýtraktowanyspriedliwie
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami,któremajązastosowanie做了两个jego zatrudnienia
 10. jakuzyskaćkopięswoich danych Osobowych

  Moëeszuzyskaćdostəpdo swoich danych Osobowych,Wysyłajīcwiadomoń电子邮件Do Inspektora Ochrony Danych。Masz Prawo Do Uzyskania OD NAS Swoich Danych Osobowych W Formacie,KtóryMoğnaŁatwoPonnownieWykorzystać。MoëeszRównieżPoprosićNASo Prizekazanie Poich Danych Osobowych W Tym Formacie InnymonmentAcjom。

 11. Powiadomienie NAS,JEśli2JEDANEOSOBOWESąNIEPRAWIDŁOWE

  Masz PrawoKwestionowaćwszelkieposiadane przez nas dane Osobowe,Które两国ZdaniemsąbłędneLubniekompetne。JeśliCCESZ到Zrobić,SkontaktujSiëzIncektoremOchrony Danych。Jeśli到Zrobisz,Podejmiemyrozsądnekroki w celu sprawdzenia ichdokładnoğciipoprienia。

 12. zaprzestanie wykorzystywania ponich danych Osobowych

  NazywaSië到Często北部努力“拜访Zapomnianym.“,”Skasowanie.'leub'Przedmiot.“。Masz Prawo做:

  • Sprzeciwićsięwykorzystaniu ponich danych Osobowych
  • Poproënasousunięcie,usunięcielub zaprzestanie wykorzystywania periich danych owsobowych,jeślinie ma potrzebyie ich przechowywania

  MOGąISTNIEćPRAWNELUB inne oficjalne powdody,dlaktórychputeje danesùprzechowywane。Ale Powiedz Nam,Jeśliuważasz,żeniepowinniśmygoużywać。CzasamiMożemyOgraniczyćwykorzystanie ponich danych。oznacza到,żemożnagouğywaćtylko做określonychrzeczy,takich roszczenia prawne lub wykonywanie披战。w tej sytuacji niebędziemywykorzystywaćaniudostępniaćpecichdanych w innysposób,dopókis hione oglaniczone。Moëeszpoprosićnaso o o o oganiczenie wykorzystania ponich danych Osobowych,Jeśli:

  • 到Nie JestDokładne
  • Nie Ma到JużZnaczenia,Ale Chcesz,AbyśmyJezachowali做Wykorzystania W Roszczeniach Prawnych
  • Poprosiłeśjużqaprzestanie wykorzystywania fykorzystywania ponich danych,ale czekasz na Odpowiedź,鲍伊鲍伊·朱,CzyMoğemydalej Z NichKorzystań

  Jeślichceszsprzeciwićsiętemu,w jakisposóbwykorzystujemy ockje dane lub chceszpoprosićnaso ichusunięcielub ograniczenie ickorzystania,skontaktujsięziod。

 13. jakwycofaćzgodù.

  wkażdejchwilimożeszwycofaćswojązgodō。Jeślichcesz,skontaktujsięzinchektorem ochrony danych。jeśliwycofaszswojązgodō,możemyniebyćwtanieświadczyćciniektórychulług。杰伊利德·杰斯,Powiemy CI。

 14. jakzłożyćskargę.

  jeśliniejesteśzadowosy ze sposobu wykorzystania ponich danych Osobowych,skontaktujsięz iod。MaszRównież这位Prawo DoZłoğeniaSkargi做了OrganuWydajīcoGo。

Powrót做Gór